На конкурсу је дозвољено слање искључиво фотографије заштићеног културног добра Србије. Према националном регистру, непокретна културна добра подељена су у неколико категорија. Ради боље прегледности, спискови су презентовани на Википедији. Свако непокретно културно добро заведено је под јединственим ИД ознаком. За већину добара дата је адреса или геолокација где се заштићено добро налази, као и сликовити приказ.

СПИСКОВИ НЕПОКРЕТНИК КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У централном регистру Републичког завода за заштиту споменика културе тренутно је уписано 2634 непокретна културна добара, од тога 2266 споменика културе, 93 просторно културно-историјских целина, 196 археолошка налазишта и 79 знаменитих места.

Спискови непокретних културно-историјских добара истакнути на сајту креирани су на основу података Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, презентованих на њиховом веб веб-сајту. Организациони тим пројекта не сноси никакву одговорност за садржај спискова у смислу категоризације добара.

  • Споменици културе су грађевинско-архитектонски објекти од посебног културног или историјског значаја, као и његових градитељских целина, објеката народног градитељства, других непокретних објеката, делова објекта и целине са својствима везаним за одређену средину, дела монументалног и декоративног сликарства, вајарства, примењених уметности и техничке културе, као и других покретних ствар у њима. У наставку погледајте табелу споменика културе подељених по окрузима.
  • Просторно културно-историјске целине су урбана или рурална насеља или њихови делови, односно простори с више непокретних културних добара. У наставку погледајте списак просторно културно-историјских целина у Србији.
  • Археолошка налазишта су делови земљишта или површина под водом које садрже остатке грађевина и других непокретних објеката, гробних и других налаза, као и покретне предмете из ранијих историјских доба. У наставку погледајте списак археолошких налазишта у Србији
  • Знаменита места односи се на простор везан за догађаје од посебног значаја за историју, подручја с израженим елементима природних и радом створених вредности као јединствених целина, као и спомен гробова или гробља и других спомен обележја која су подигнута ради трајног очувања успомене на значајне догађаје, личности и места из националне историје (меморијали). У наставку погледајте списак знаменитих места у Србији.